Schedule

8.30

Arrival & Registration

Tiếp khách và nhận thẻ tham dự

9:30

Introduction & Keynote

Giới thiệu và keynote

9:45

AMP: A Library For Beautiful Responsive Sites

AMP: thư viện cho các trang web responsive

10:15

Advanced Interactivity With AMP

Tương tác nâng cao với AMP

10:45

Coffee Break
Giải lao

11.00

AMP In Production

Đưa website AMP đến với người dùng  

11.30

Advertising With AMP

Quảng cáo với AMP

12.00

Monetization Deep Dive With AMP

Hiểu thêm về các dạng quảng cáo và tạo doanh thu với AMP

12:30

Lunch
Ăn trưa

13:30

Guest Talk

Khách mời đặc biệt

14:00

Progressive Web AMPs

AMP & Progressive Web App 

14:30

AMP & Organic Search

AMP & Tìm kiếm tự nhiên

14:45

Coffee Break 
Giải lao

15:00

What's Next In AMP

AMP có gì mới

15:30

Q&A Panel With Speakers 

Thảo luận với các chuyên gia

16.00

Codelabs 

Thực hành cùng AMP

17:30

Closing

Bế mạc