Địa chỉ:

 

 

Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt

Venue