1
Email

Phần bắt buộc được gắn dấu sao

Số lượng lớp học có thể đăng ký tham gia tối thiểu: 1

  Thứ hai
  • Cơ bản 2Tạo một website đơn giản - Tăng hiển diện doanh nghiệp trên Google
   25-02-2019 14:00 - 17:00 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  Thứ ba
  • Cơ Bản 1Xây dựng thương hiệu dễ nhớ - Chiến lược truyền thông trên mạng xã hội
   26-02-2019 9:00 - 12:00 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  Thứ tư
  • Cơ Bản 1Xây dựng thương hiệu dễ nhớ - Chiến lược truyền thông trên mạng xã hội
   27-02-2019 9:00 - 12:00 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  • Cơ bản 2Tạo một website đơn giản - Tăng hiển diện doanh nghiệp trên Google
   27-02-2019 14:00 - 17:00 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  Thứ năm
  • Cơ Bản 1Xây dựng thương hiệu dễ nhớ - Chiến lược truyền thông trên mạng xã hội
   28-02-2019 18:00 - 21:00 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  Thứ sáu
  • Cơ bản 2Tạo một website đơn giản - Tăng hiển diện doanh nghiệp trên Google
   22-02-2019 14:00 - 17:00 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  • WomenwillWomenwill Cách mạng công nghiệp 4.0
   22-02-2019 18:00 - 19:30 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  • Cơ bản 2Tạo một website đơn giản - Tăng hiển diện doanh nghiệp trên Google
   01-03-2019 14:00 - 17:00 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  • WomenwillWomenwill Cách mạng công nghiệp 4.0
   01-03-2019 18:00 - 19:30 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  Thứ bảy
  • Nâng caoTăng hiển thị doanh nghiệp trên tìm kiếm - Hiểu về doanh nghiệp của bạn qua dữ liệu
   23-02-2019 18:00 - 21:00 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  • WomenwillWomenwill Cách mạng công nghiệp 4.0 - Thách thức và cơ hội” Phụ nữ và kỹ năng lãnh đạo
   23-02-2019 14:00 - 17:00 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  • Cơ bản 2Tạo một website đơn giản - Tăng hiển diện doanh nghiệp trên Google
   02-03-2019 9:00 - 12:00 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  • WomenwillWomenwill Cách mạng công nghiệp 4.0 - Thách thức và cơ hội” Phụ nữ và kỹ năng lãnh đạo
   02-03-2019 14:00 - 17:00 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  • Nâng caoTăng hiển thị doanh nghiệp trên tìm kiếm - Hiểu về doanh nghiệp của bạn qua dữ liệu
   02-03-2019 18:00 - 21:00 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  Chủ nhật
  • Nâng caoTăng hiển diện doanh nghiệp trên tìm kiếm - Hiểu về doanh nghiệp từ các dữ liệu
   24-02-2019 9:00 - 12:00 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  • Cơ Bản 1Xây dựng thương hiệu dễ nhớ Chiến lược truyền thông trên mạng xã hội
   24-02-2019 14:00 - 17:00 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  • Nâng caoTăng hiển diện doanh nghiệp trên tìm kiếm - Hiểu về doanh nghiệp từ các dữ liệu
   03-03-2019 9:00 - 12:00 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  • WomenwillWomenwill Cách mạng công nghiệp 4.0 - Thách thức và cơ hội” Phụ nữ và kỹ năng lãnh đạo
   03-03-2019 14:00 - 17:00 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  • Cơ Bản 1Xây dựng thương hiệu dễ nhớ Chiến lược truyền thông trên mạng xã hội
   03-03-2019 18:00 - 21:00 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
Số lượng đăng ký không chính xác. Số lượng lớp học có thể đăng ký tham gia tối thiểu: 1
Lựa chọn có cùng ngày và giờ bắt đầu. Vui lòng cập nhật lựa chọn của Anh/Chị trước khi tiếp tục.
2 Thông tin chi tiết
3 Xác nhận.