1
Email

Phần bắt buộc được gắn dấu sao

Số lượng lớp học có thể đăng ký tham gia tối thiểu: 1

  Thứ hai
  • Cơ Bản 1Xây dựng thương hiệu dễ nhớ - Chiến lược truyền thông trên mạng xã hội
   10-12-2018 9:00 - 12:00 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  • Nâng caoTăng hiển diện doanh nghiệp trên tìm kiếm - Hiểu về doanh nghiệp từ các dữ liệu
   10-12-2018 17:00 - 20:00 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  • Cơ Bản 1Xây dựng thương hiệu dễ nhớ - Chiến lược truyền thông trên mạng xã hội
   17-12-2018 9:00 - 12:00 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  • Cơ bản 2Tạo một website đơn giản - Tăng hiển diện doanh nghiệp trên Google
   17-12-2018 13:30 - 16:30 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  • Nâng caoTăng hiển diện doanh nghiệp trên tìm kiếm - Hiểu về doanh nghiệp từ các dữ liệu
   17-12-2018 17:00 - 20:00 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  Thứ ba
  • Cơ bản 2Tạo một website đơn giản - Tăng hiển diện doanh nghiệp trên Google
   18-12-2018 9:00 - 12:00 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  • Cơ Bản 1Xây dựng thương hiệu dễ nhớ - Chiến lược truyền thông trên mạng xã hội
   18-12-2018 17:00 - 20:00 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  Thứ tư
  • Cơ Bản 1Xây dựng thương hiệu dễ nhớ - Chiến lược truyền thông trên mạng xã hội
   19-12-2018 9:00 - 12:00 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  • Nâng caoTăng hiển diện doanh nghiệp trên tìm kiếm - Hiểu về doanh nghiệp từ các dữ liệu
   19-12-2018 13:30 - 16:30 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  • Cơ bản 2Tạo một website đơn giản - Tăng hiển diện doanh nghiệp trên Google
   19-12-2018 17:00 - 20:00 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  Thứ năm
  • Cơ Bản 1Xây dựng thương hiệu dễ nhớ - Chiến lược truyền thông trên mạng xã hội
   20-12-2018 13:30 - 16:30 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  Thứ sáu
  • Nâng caoTăng hiển diện doanh nghiệp trên tìm kiếm - Hiểu về doanh nghiệp từ các dữ liệu
   21-12-2018 9:00 - 12:00 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  • Cơ bản 2Tạo một website đơn giản - Tăng hiển diện doanh nghiệp trên Google
   21-12-2018 13:30 - 16:30 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  Thứ bảy
  • Nâng caoTăng hiển thị doanh nghiệp trên tìm kiếm - Hiểu về doanh nghiệp của bạn qua dữ liệu
   08-12-2018 9:00 - 12:00 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  • WomenwillWomenwill Cách mạng công nghiệp 4.0 - Thách thức và cơ hội” Phụ nữ và kỹ năng lãnh đạo
   08-12-2018 13:30 - 16:30 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  Chủ nhật
  • Nâng caoTăng hiển diện doanh nghiệp trên tìm kiếm - Hiểu về doanh nghiệp từ các dữ liệu
   09-12-2018 13:30 - 16:30 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  • WomenwillWomenwill Cách mạng công nghiệp 4.0 - Thách thức và cơ hội” Phụ nữ và kỹ năng lãnh đạo
   16-12-2018 9:00 - 12:00 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  • Nâng caoTăng hiển diện doanh nghiệp trên tìm kiếm - Hiểu về doanh nghiệp từ các dữ liệu
   16-12-2018 13:30 - 16:30 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  • WomenwillWomenwill Cách mạng công nghiệp 4.0 - Thách thức và cơ hội” Phụ nữ và kỹ năng lãnh đạo
   23-12-2018 9:00 - 12:00 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  • Nâng caoTăng hiển diện doanh nghiệp trên tìm kiếm - Hiểu về doanh nghiệp từ các dữ liệu
   23-12-2018 13:30 - 16:30 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
Số lượng đăng ký không chính xác. Số lượng lớp học có thể đăng ký tham gia tối thiểu: 1
Lựa chọn có cùng ngày và giờ bắt đầu. Vui lòng cập nhật lựa chọn của Anh/Chị trước khi tiếp tục.
2 Thông tin chi tiết
3 Xác nhận.