Regulamin programu “DressCode 2018” (“Regulamin”)

A. Informacje Ogólne

 1. Program “DressCode 2018” (dalej: Program) skierowany jest do dziewcząt i chłopców w wieku od 13 do 19 lat, z wyłączeniem studentek i studentów kierunków technicznych na uczelniach wyższych.
 2. Celem Programu jest zachęcenie dziewcząt i chłopców do nauki programowania, przy wsparciu ze strony inżynierów oprogramowania Google i innych firm technologicznych.
 3. Organizatorem Programu jest Google Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa.
 4. Partnerami Głównymi są:
  • VirtusLab Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Smoleńsk 21, 31-108 Kraków
  • Smart4Aviation Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Królewska 7/208c 30-081 Kraków
  • DeepMind Technologies Limited, a company registered in England and Wales (07386350), 5 New Street Square, London, EC4A 3TW, Anglia
  • Union Square Internet Development Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Przemysłowa 12A, 30-701 Kraków
  • Fundacja Hearty z siedzibą w Iwanowicach, Zagaje 21, 32-09 Iwanowice, KRS 0000739904, NIP 6821777572, Regon 38090646000000
 5. Wszelkie informacje na temat Programu oraz niniejszy Regulamin znajdują się na stronie internetowej: http://events.withgoogle.com/dresscode-2018.
 6. Zasady finansowania Programu:
  1. Program nie ma charakteru komercyjnego.
  2. Źródłem finansowania wydatków związanych z organizacją Programu są środki własne Organizatora oraz środki pozyskane od Partnerów Głównych.
 7. Korespondencja dotycząca Programu odbywa się przy pomocy poczty elektronicznej wykorzystując następujący adres e-mail: dresscode-pl@google.com.
 8. Uczestnikiem jest każda osoba, która spełnia warunki wskazane w pkt. A.1 i B.4 niniejszego Regulaminu.
 9. Za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu Uczestnik Programu może zostać zdyskwalifikowany.

B. Organizacja i przebieg Programu

 1. Program trwa od 29 stycznia do 30 czerwca 2018 roku.
 2. Program składa się z kilku zadań programistycznych, publikowanych w czasie trwania Programu na stronie internetowej Programu.
 3. Organizator Programu i Partnerzy Główni (dalej: Organizatorzy) wspólnie układają zadania dla Uczestników. Organizator informuje Uczestników o publikacji zadań za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Uczestnika.
 4. Zgłoszenie udziału w Programie:
  1. Warunkiem udziału w Programie jest rejestracja Uczestnika na stronie http://events.withgoogle.com/dresscode-2018 i otrzymanie potwierdzenia drogą mailową.
  2. Zgłoszenia uczestnictwa w Programie są przyjmowane przez cały czas trwania Programu.
  3. W trakcie trwania Programu należy wypełnić elektroniczny formularz rejestracji uczestnictwa w Programie dostępny na stronie Programu, w szczególności poprzez uzupełnienie niezbędnych danych dotyczących Uczestnika, tj. imię, nazwisko, wiek, adres e-mail, adres korespondencyjny (w celu ewentualnej wysyłki nagrody), nazwa szkoły i nazwisko nauczyciela informatyki (jeżeli Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie nauczycielowi informacji dot. osiągnięć w Programie).
  4. Zgłoszenie udziału w Programie powinno być wypełnione w sposób kompletny, zrozumiały i rzetelny. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z podaniem w zgłoszeniu nieprawdziwych, niepełnych lub niekompletnych danych, skutkujących niemożliwością kontaktu z Uczestnikiem i/lub przekazania mu nagrody, ani za dokonanie zgłoszenia przez osobę nieuprawnioną.
  5. Każdy uczestnik Programu może zarejestrować się wyłącznie za pomocą jednego adresu e-mail.
  6. Organizatorzy Programu będą wysyłać informacje o Programie na adres podany przez Uczestnika.
 5. Warunki i zasady uczestnictwa w Programie:
  1. Udział w Programie polega na rozwiązywaniu zadań publikowanych na stronie Programu.
  2. Uczestnicy zgłaszają rozwiązania zadań poprzez platformę codevolve.com, zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Organizatorów.
  3. Organizatorzy oceniają rozwiązania i przesyłają Uczestnikom ocenę wraz z informacją zwrotną poprzez platformę codevolve.com.
  4. Organizatorom przysługuje pełna swoboda oceny zadań. Ocena Organizatorów jest ostateczna i Uczestnikowi nie przysługuje od niej odwołanie.
  5. Każdy z Uczestników ma możliwość skorzystania z pomocy w rozwiązywaniu zadań, oferowanej przez Organizatorów, na warunkach wskazanych w Regulaminie.  Uczestnicy mogą zadawać Organizatorom pytania w wyznaczonej do tego grupie na platformie facebook.com, przy pomocy poczty elektronicznej wykorzystując następujący adres e-mail: dresscode-pl@google.com, a także w wyznaczonych terminach na wideokonferencjach w serwisie hangouts.google.com.
  6. Uczestnicy mogą współpracować i pomagać sobie w trakcie rozwiązywania zadań, jednakże każdy Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że każde rozwiązanie zadania, które zgłasza do Programu, będzie całkowicie oryginalne, nie będzie stanowić opracowań innych utworów i nie zostaną w nim wykorzystane jakiekolwiek inne utwory, do których praw Uczestnik nie posiada.
  7. Z Programu wykluczone będą rozwiązania zawierające treści mogące naruszać dobre obyczaje, powszechnie przyjęte normy moralne, dobra osobiste innych osób lub mogące naruszać zasady porządku publicznego. Zabronione jest zgłaszanie rozwiązań zawierających jakiekolwiek treści ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, obraźliwe, wulgarne lub sprzeczne z prawem.
  8. Uczestnik ponosi wobec Organizatorów oraz osób trzecich wyłączną i pełną odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność odszkodowawczą, w przypadku, kiedy praca zgłoszona przez Uczestnika do Programu będzie naruszała prawa osób trzecich, w szczególności ich dobra osobiste, majątkowe lub osobiste prawa autorskie, lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

C. Nagrody

 1. Dla Uczestników, którzy poprawnie rozwiążą co najmniej jedno zadanie, Organizatorzy przewidują nagrody-niespodzianki.
 2. Nagród rzeczowych nie można zamienić na ich równowartość pieniężną.
 3. Uczestnik zostanie poinformowany o wysyłaniu nagrody-niespodzianki Pocztą Polską po zakończeniu trwania Programu, w terminie do 30 września 2018r.
 4. W przypadku podania przez Uczestnika niepoprawnych danych adresowych lub niepodania tych danych, albo w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków uczestnictwa określonych w Regulaminie, Organizatorzy mogą zadecydować o utracie przez Uczestnika prawa do nagrody, a następnie przyznać nagrodę innemu Uczestnikowi albo zadecydować o innym przeznaczeniu nagrody.
 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika nagrody w terminie, Organizatorzy mogą zadecydować o utracie przez Uczestnika prawa do nagrody, a następnie przyznać nagrodę innemu Uczestnikowi albo zadecydować o innym przeznaczeniu nagrody.
 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za następstwa zmiany miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmiany innych danych osobowych, bez odpowiedniej aktualizacji tych danych doręczonej Organizatorom. W wypadku niemożliwości skontaktowania się z Uczestnikiem z tego powodu, Uczestnik traci prawo do otrzymania nagrody.
 7. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, Organizatorzy mogą zadecydować o utracie przez Uczestnika prawa do nagrody.

D. Postanowienia końcowe

 1. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym Regulaminie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia Programu i wysyłki nagród-niespodzianek. Administratorem tych danych będą Organizatorzy. Dane będę przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Programu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania.