Hyfforddiant Ar Alw

On Demand Sessions 

Hyfforddiant i helpu ysgolion i gael y gorau o'u buddsoddiad mewn dyfeisiau trwy edrych sut y gall athrawon a myfyrwyr ddatgloi potensial Chromebooks. Yn ystod y sesiwn hon, byddwn yn canolbwyntio ar yr hyn sy'n gwneud ChromeOS yn wahanol: rhannadwyedd, bywyd batri, gosodiadau defnyddwyr myfyrwyr yn erbyn gosodiadau athrawon, a gwydnwch. Trwy gydol y sesiwn byddwch yn darganfod ystod o gyngor defnyddiol sut i ddefnyddio Chromebooks ac yn dysgu am y nodweddion hygyrchedd sy'n helpu pawb i wneud defnydd llawn o'r dyfeisiau.

Mae'r hyfforddiant yma yn cael ei gynnal yn Gymraeg.

Pryd: Dydd Llun 20fed Medi, 4yh - 5.30yh

Cofrestrwch yma

Designed to help schools get the most from their investment in devices by exploring how teachers and students can unlock the potential of a Chromebook. During this session, explore what makes ChromeOS different: shareability, battery life, student user settings vs. teacher settings, and durability. Throughout the session you will discover a range of useful Chrome tips and the built in accessibility features.

When: Monday 20th September, 4.45pm - 5.15pm

Register here 

 

This session will focus on how bringing Chromebook and Google Workspace into our teaching can transform the way our students learn. By sharing ideas and examples, we will show that technology makes it possible for you to transform the types of tasks you set your students.

Explore how you can embed digital activities through a session, from pre class work & starter activity right through to plenaries making effective use of your Chromebooks and Google Workspace tools such as:

 - Research and cite directly from within a Google Doc

 - Encourage independence with flipped activities in Google Forms

 - Record project work through interactive notebooks in Google Slides

 - Let students showcase the work they are proud of with in Google Sites

When: Tuesday 14th September, 4pm - 4.30pm

Register here 

This session will demonstrate how to create simple activities in Classroom, Docs, Slides, Forms and Jamboard, that focus on access and inclusion, allowing every student to participate in your lessons in the classroom or at home.

Building on the Transforming your lessons with Chromebooks and Google Workspace session, we will slow things down and show you how to create resources that can be used in all parts of the lesson. You can create with us as we work on:

- Setting up a simple Classroom and set permissions

- Creating a starter activity in Google Docs

- Prepare a Google Slide for group work

- Set up a self marking quiz in Google Forms

- Create a Jamboard ready for a collaborative activity

When: Wednesday 6th October

Register here 

Sesiwn wedi'i anelu at athrawon a chymorthwyr dysgu. Bydd y sesiwn hon yn arddangos opsiynau asesu ac adborth sydd ar gael trwy Google Workspace. Byddwn yn edrych ar Google Classroom a Google Docs, ac ar offer trydydd parti sy'n eich galluogi i roi adborth mwy gweledol i'ch disgyblion. Mae'r sesiwn hon yn y Saesneg.

Mae’r sesiwn yma yn Saesneg

Sesiwn wedi'i anelu at athrawon a chymorthwyr dysgu sy'n gymharol newydd i Google Workspace neu sydd angen diweddariad. Bydd y sesiwn hon yn eich tywys trwy Google Drive, y storfa yn y cwmwl y gallwch gael mynediad iddi yn unrhyw le, unrhyw bryd o unrhyw ddyfais. Byddwn yn edrych ar; sut y gallwch reoli eich Google Drive eich hun, sut i gydweithredu'n hawdd ag eraill a sut i rannu dogfennau, cynllunio ac adnoddau allweddol.

Mae’r sesiwn yma yn Saesneg

Hyfforddiant ar gyfer staff dysgu sydd yn edrych ar ffyrdd i helpu disgyblion i gael mynediad at wybodaeth ac offer mewn ffordd sy'n gyffyrddus iddyn nhw.

Mae’r sesiwn yma yn Saesneg

Mae'r sesiwn hon yn edrych yn benodol ar gydweithredu a rhannu drwy Google Drive trwy lens cynllunio gwersi. Gan ddefnyddio Gyriannau Cyffredin fel grŵp blwyddyn neu dîm cyfadran, gallwch ddarparu mynediad hawdd at adnoddau dysgu, templedi cwricwlwm canolog ac aseiniadau. p'un a ydych chi'n gweithio gyda'ch gilydd neu ar wahân.

Ewch â rhai syniadau syml i ffwrdd i leihau eich amser cynllunio a sicrhau bod gan bawb yr adnoddau gorau ar flaenau eu bysedd.

Mae’r sesiwn yma yn Saesneg

Gyda dysgu o bell yn nodwedd o fywydau athrawon eto, mae'r sesiwn hon yn edrych ar arfer gorau wrth ddefnyddio'r offer yn Google Workspace i hwyluso'r broses o osod gwaith deniadol, rhoi arweiniad i fyfyrwyr a darparu gwersi fideo.

Mae’r sesiwn yma yn Saesneg

Mae gwersi byw yn allweddol i helpu i ennyn diddordeb disgyblion wrth ddysgu gartref. Yn y sesiwn hon, byddwn yn edrych ar arfer gorau wrth sefydlu, cynnal a chau sesiynau Google Meet trwy Google Classroomn, tra hefyd yn edrych ar rai o'r nodweddion defnyddiol sy'n eich helpu i redeg gwersi ar-lein effeithiol.

Mae’r sesiwn yma yn Saesneg

Aimed at teachers and learning support, this session will give you a toolkit of assessment and feedback options available through Google Workspace, from in-built Google Classroom and Google Docs features, to third party tools that allow visual feedback to compliment written feedback or where in-person feedback is not suitable or feasible.

This session is in English

Aimed at teachers and learning support who are relatively new to Google Workspace or need a refresher. This session will take you through Google Drive, the cloud based storage you can access anywhere, anytime from any device. We will look at; how you can manage your own Drive, collaborate easily with others and share key documents, planning and resources.

This session is in English

Designed for teachers, learning resource staff and teaching assistants working with students to access information and tools in a way that is comfortable for them.

This session is in English

Aimed at teachers and learning support, this session specifically looks at Google Drive collaboration and sharing through the lens of lesson planning. Using Shared Drives as a year group or faculty team, you can provide easy access to learning resources, central curriculum templates and assignments whether you are working together or separately.

Take away some simple ideas to reduce your planning time and make sure everyone has the best resources at their fingertips.

This session is in English

With remote learning a feature of teachers' lives again, this session looks at best practice in using the tools within Google Workspace to ease the process of setting engaging work, giving guidance to students and providing video lessons.

This session is in English

Live lessons are a key tool to help keep students engaged when learning from home. In this session we’ll look at best practice in setting up, hosting and closing Google Meet sessions through Google Classroom, whilst also looking at some of the useful features that help you run effective online lessons.

This session is in English