Konkurs Google Play na grę niezależną – warunki

Niniejszy Konkurs Google Play na grę niezależną(„Konkurs”) jest organizowany przez firmę Google Ireland Limited, której siedziba główna znajduje się pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”).

Aby przystąpić do Konkursu, wszyscy uczestnicy – osoby („Osoba”), firmy („Firma”) i przedstawiciele Firm (na przykład pracownicy czy dyrektorzy) („Przedstawiciele”), łącznie nazywani „Uczestnikami” – muszą przeczytać i zaakceptować niniejsze warunki („Warunki”). Przystępując do Konkursu, Uczestnik zgadza się podlegać tym Warunkom. Uczestnicynie będą mogli otrzymać nagrody w związku z Konkursem, jeśli nie zaakceptują Warunków. Firmy potwierdzają, że kliknięcie przez Przedstawiciela pola wyboru w formularzu rejestracji oznacza zaakceptowanie Warunków. Przedstawiciel akceptujący Warunki w imieniu Firmy zapewnia, że jest w pełni do tego uprawniony i upoważniony.

 1. Kryteria uczestnictwa

 1.1.   Aby przystąpić do Konkursu i w nim uczestniczyć, w trakcie jego trwania należy spełnić następujące warunki:

a. Firma musi być zarejestrowana i mieć adres rozliczeniowy w jednym z Odpowiednich regionów. Odpowiednie regiony to Wielka Brytania (z wyjątkiem Irlandii Północnej), Francja, Hiszpania, Polska, Dania, Finlandia, Szwecja, Islandia, Norwegia, Czechy, Rumunia, Holandia, Izrael, Turcja i Niemcy.

b. Każda Osoba musi być mieszkańcem Odpowiedniego regionu.

c. Uczestnik nie może: (i) być mieszkańcem kraju objętego embargiem USA, (ii) być faktycznym mieszkańcem kraju objętego embargiem USA, (iii) podlegać zakazowi uczestnictwa w Konkursie na mocy obowiązujących przepisów eksportowych i programów sankcji, (iv) być podmiotem w całości lub w części należącym do skarbu państwa ani pracownikiem instytucji państwowej lub podmiotu będącego pod kontrolą państwa.

d. Osoby i Przedstawiciele muszą mieć ukończone 18 lat.

e. Uczestnicy nie mogą być pracownikami, członkami kadry kierowniczej ani zarządu firmy Google, jej firm zależnych i stowarzyszonych, należeć do bliskiej rodziny takich osób ani żyć z nimi w jednym gospodarstwie domowym.

f. Firmy nie mogą zatrudniać więcej niż 15 pełnoetatowych pracowników ani być notowane na giełdzie.

g. Firmy muszą udostępnić swoim Przedstawicielom kopię Warunków. Muszą również przestrzegać wszystkich przepisów prawa, rozporządzeń oraz zobowiązań powierniczych (a także zagwarantować, że wszyscy Przedstawiciele będą postępować tak samo), którym podlega ich zgłoszenie na Konkurs, w tym między innymi przepisów antykorupcyjnych.

1.2.   Przedstawiciele potwierdzają, że wszelkie nagrody zostaną przyznane ich Firmie, a nie im indywidualnie.

1.3.   Uczestnicy mogą przesłać wiele zgłoszeń na Konkurs.

1.4.   Wszystkie decyzje dotyczące spełnienia kryteriów podejmuje Google wyłącznie według własnego uznania, kierując się uzasadnionymi przesłankami. Google zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności z kryteriami i rozstrzygania wszelkich związanych z tym sporów w dowolnym momencie. Nie będzie prowadzona żadna korespondencja.

 1. Zasady uczestnictwa

Rejestracja

2.1.   Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnik musi:

a. zarejestrować się w Google Play (co wymaga uregulowania opłaty);

b. wejść na stronę Konkursu – http://events.withgoogle.com/indie-games-contest-europe/ – i postępować zgodnie z instrukcjami, aby zarejestrować się w Konkursie i przesłać zgłoszenie;

c. przesłać grę, która spełnia Wymagania dotyczące gry opisane poniżej (określone przez Google wyłącznie według własnego uznania) („Gra”).

2.2.      Wszystkie informacje podane w ramach procesu rejestracji muszą być kompletne i prawidłowe.

Harmonogram

2.3.      Konkurs rozpoczyna się 22 listopada 2016 roku o godz. 9:00 czasu GMT, a okres przesyłania zgłoszeń kończy się 31 grudnia 2016 roku o 23:59 czasu GMT („Okres przesyłania zgłoszeń”). Wszystkie zgłoszenia należy przesłać w Okresie przesyłania zgłoszeń. Zgłoszenia otrzymane po Okresie przesyłania zgłoszeń zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

2.4.      Finaliści zostaną poproszeni o zaprezentowanie swoich Gier na zorganizowanej przez Google gali finałowej, która odbędzie się 16 lutego 2017 roku w Londynie („Finał”), gdzie będą rywalizować o Nagrody.

2.5.      Finaliści zostaną ogłoszeni 31 stycznia 2017 roku.

2.6.      Zwycięzca i Zdobywcy drugiego miejsca zostaną ogłoszeni 16 lutego 2017 roku podczas Finału.

Wymagania dotyczące gry

2.7.      Gra musi spełniać następujące kryteria („Wymagania dotyczące gry”):

a. Nie może zawierać, łączyć ani w inny sposób wykorzystywać żadnych treści, materiałów ani elementów, które są niezgodne z prawem albo w inny sposób naruszają jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa i regulacje lub są z nimi sprzeczne.

b. Nie może nikogo poniżać, obrażać, dyskredytować, oczerniać, szkalować ani zawierać gróźb czy treści, które są nieodpowiednie, nieprzyzwoite, nieuczciwe, szkalujące, dyskryminujące w jakikolwiek sposób, mają charakter seksualny lub profanacyjny, promują nienawiść lub agresję wobec jakiejkolwiek grupy czy osoby albo są niezgodne z charakterem Konkursu, o czym decyduje Google według własnego uznania.

c. Nie może zawierać żadnych treści, materiałów ani elementów, które naruszają prawa osób trzecich.

d. Musi być stworzona przez Uczestnika.

e. Jeśli jest publicznie dostępna w Sklepie Google Play, musiała zostałć opublikowana po 1 stycznia 2016 roku. 

f. Jeśli nie została opublikowana w Google Play w Wielkiej Brytanii, należy przesłać ją do Google Play jako prywatną wersję beta, korzystając z Google Play Developer Console, i udostępnić jurorom w Okresie przesyłania zgłoszeń, zapraszając użytkownika playindiecontest@gmail.com jako testera wersji beta.

g. Jeśli nie została jeszcze wydana, do Google Play należy przesłać plik APK z wersją demonstracyjną, w którą można zagrać, jako prywatną wersję beta, korzystając z Google Play Developer Console, i udostępnić ją jurorom w Okresie przesyłania zgłoszeń, zapraszając użytkownika playindiecontest@gmail.com jako testera wersji beta.

h. Uczestnik musi opublikować ją bezpośrednio w Sklepie Google Play bez używania konta innego wydawcy, chyba że ten wydawca nie jest notowany na giełdzie ani nie zatrudnia więcej niż 15 pracowników.

i. W przypadku zgłoszeń z kategorii rzeczywistości wirtualnej lub rozszerzonej Gra musi korzystać z pakietu SDK Google VR lub SDK Tango.

j. Aby rywalizować o Nagrodę Unity, Gra musi być stworzona na platformie Unity i przystosowana do systemu Android.

 1. Środki w Google Cloud Platform dla Uczestników

3.1. Zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 3.3, po przesłaniu zgłoszenia na Konkurs Uczestnicy otrzymają jeden (1) kupon na środki w Cloud o wartości dwustu (200) USD do wykorzystania w Google Cloud Platform.

3.2. Uczestnik musi zrealizować kupon do 16 lutego 2017 roku. Niewykorzystane środki w Cloud tracą ważność po 120 dniach od daty realizacji kuponu.

3.3. Środki w Cloud zostaną przyznane tylko tym Uczestnikom, którzy: (i) spełniają Kryteria uczestnictwa, (ii) prześlą Grę zgodną z Wymaganiami dotyczącymi gry określonymi w niniejszych Warunkach, (iii) są Firmami z numerem VAT oraz (iv) nie są zarejestrowani w Islandii ani nie mieszkają w tym kraju.

3.4. Uczestnik może przesłać wiele Gier na Konkurs, ale mimo to łącznie przysługuje mu tylko jeden (1) kupon na środki w Cloud o wartości dwustu (200) USD. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości: aby przesłać zgłoszenie na Konkurs, Uczestnicy nie muszą być użytkownikami Google Cloud Platform.

 1. Wybór zwycięzców

Finaliści

4.1.   Po zakończeniu Okresu przesyłania zgłoszeń początkowy panel złożony z jurorów Google i jurora niezależnego oceni zgłoszenia zgodnie z kryteriami określonymi w niniejszych Warunkach oraz wybierze spośród wszystkich zgłoszeń maksymalnie dwadzieścia (20) Gier („Finaliści”).

4.2.   Uczestnicy wybrani do grona Finalistów zostaną poproszeni o wzięcie udziału w Finale i zaprezentowanie swoich Gier.

4.3.   Uczestnicy wybrani do grona Finalistów muszą wziąć udział w Finale i zaprezentować swoje Gry, aby mieć szansę na zdobycie Nagród.

4.4.   Za wszystkie koszty poniesione w związku z udziałem w Finale odpowiadają wyłącznie Uczestnicy. Google w żaden sposób nie odpowiada za takie koszty.

 Najlepsza 10

4.5.   Podczas Finału zostanie ogłoszonych dziesięć (10) najlepszych Gier („Najlepsza 10”). Uczestnicy wybrani do Najlepszej 10 zostaną poproszeni o zaprezentowanie swoich Gier na scenie przed finałowym panelem jurorów (złożonym z pracowników Google i zewnętrznych ekspertów branżowych).

4.6.   Najlepsza 10 zostanie wybrana w następujący sposób:

4.6.1 Pięć Gier wybierze panel jurorów Google.

4.6.2 Pięć Gier wybiorą w publicznym głosowaniu osoby, które przyjadą na Finał (i będą miały ukończone 18 lat), na podstawie swoich ogólnych wrażeń.

4.7.   Finałowy panel jurorów wybierze jednego (1) Zwycięzcę i dwóch (2) Zdobywców drugiego miejsca.

Kryteria

4.8.   Jurorzy ocenią zgłoszenia zgodnie z następującymi kryteriami:

a. innowacyjność,

b. przyjemność gry,

c. dokładność projektu,

d. jakość technologii i wykonania.

 1. Nagrody

5.1.   Google przyzna Nagrody opisane poniżej:

Finaliści (maksymalnie 20)

(i) Możliwość zaprezentowania Gry podczas Finału w Londynie.

(ii) Promocja Gry na billboardzie w Londynie przez jeden (1) miesiąc. 

(iii) Dwa (2) bilety na wydarzenie Playtime w 2017 roku. Jest to wydarzenie tylko dla zaproszonych osób, w której uczestniczą najlepsi programiści aplikacji i gier w Google Play.

(iv) Jeden (1) smartfon Pixel XL.

 Najlepsza 10 (oprócz powyższych nagród)

(i) Umieszczenie Gry w specjalnej kolekcji Gry niezależne w Wielkiej Brytanii przez jeden (1) miesiąc.

(ii) Umieszczenie Gry w specjalnej kolekcji Gry niezależne w Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpania, Holandia, Irlandii, Islandia, Izrael,Niemczech, Norwegii, Polsce, Rosji, Rumunii, Szwecji, Turcja i Wielkiej Brytanii przez jeden (1) tydzień.

(iii)  Umieszczenie Gry w kolekcji „Nowe gry niezależne” (jeśli Gra jest nowa w Google Play) lub „Wybrane niezależne” (jeśli Gra była już dostępna w Google Play) w specjalnej kolekcji Gry niezależne w USA przez jeden (1) tydzień.

(iv)  Promocja Gry na kanałach dla programistów Androida i programistów w Sklepie Play.

(v)  Promocja Gry na kanałach Google Play przeznaczonych dla użytkowników.

(vi) Jedno (1) urządzenie Daydream View.

 Najlepsza 3 (oprócz powyższych nagród)

(i) Wyeksponowanie Gry w specjalnej kolekcji Gry niezależne w Wielkiej Brytanii przez jeden (1) miesiąc.

(ii) Wyeksponowanie Gry w specjalnej kolekcji Gry niezależne w CCzechach, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpania, Holandia, Irlandii, Islandia, Izrael,Niemczech, Norwegii, Polsce, Rosji, Rumunii, Szwecji, Turcja i Wielkiej Brytanii przez jeden (1) tydzień..

(iii) Kupon w wysokości 50 000 EUR od firmy Chartboost, dostawcy czołowej platformy reklamowej dla gier mobilnych, do wykorzystania na kampanię marketingową w mediach społecznościowych („Kupon”).

(iv) Dwa (2) bilety na wydarzenie Google I/O w 2017 roku.

(v) Jeden (1) tablet Pixel C.

Jeden Zwycięzca (oprócz powyższych nagród)

(i) Kupon w wysokości 50 000 EUR od firmy Chartboost Inc, dostawcy czołowej platformy reklamowej dla gier mobilnych, do wykorzystania na kampanię marketingową w mediach społecznościowych („Kupon”).

(ii) Prezentacja w filmie Android Developer Story wyprodukowanym przez Google Play i promowanym na kanałach dla programistów Androida i programistów w Sklepie Play.

(iii) Dwa (2) bilety na wydarzenie GDC w San Francisco w 2017 roku.

(iv) Jeśli Zwycięzca jest firmą posiadającą numer VAT (i nie jest zarejestrowany w Islandii ani nie mieszka w tym kraju), środki w Google Cloud Platform w wysokości dwudziestu tysięcy (20 000) USD. Środki te Zwycięzca musi dodać do swojego konta przed 18 marca 2017 roku i wykorzystać w ciągu 180 dni.

1 x Nagroda Unity*(oprócz innych należnych nagród)

(i) 12 miesięcy subskrypcji Unity w wersji profesjonalnej.

(ii) Dwa (2) bilety na wydarzenie Unite wybrane przez zwycięzcę.

* Tylko Gry stworzone na platformie Unity i przystosowane do systemu Android mają szansę zdobyć Nagrodę Unity. Gry, które spełniają ten wymóg, mogą zdobyć Nagrody w wielu kategoriach (tzn. Zwycięzca może dodatkowo zdobyć Nagrodę Unity, jeśli swoją Grę stworzył na platformie Unity).

 5.2.   Zdobywcy biletów na wydarzenie odpowiadają za wszystkie koszty podróży i zakwaterowania oraz wszelkie pozostałe wydatki poniesione w związku z udziałem w wydarzeniu, w tym między innymi: koszty związane z uzyskaniem paszportu i wizy, opłaty za podróż, cła, obciążenia dodatkowe, opłaty lotniskowe, koszty usług i obsługi, koszty zakwaterowania, ubezpieczenie, opłaty za zapewnienie bezpieczeństwa oraz podatki. Google w żaden sposób nie odpowiada za takie koszty.

5.3.   Zwycięzcy, którzy zgłosili do Konkursu niewydany plik APK, muszą publicznie udostępnić swoje Gry w Sklepie Google Play (przynajmniej w otwartej wersji beta) do 16 lutego 2017 roku, aby móc przyjąć niektóre Nagrody. Gry, które nie zostały wydane publicznie, nie zostaną zaprezentowane w kategorii Gry niezależne, kampanii skierowanej do użytkowników Google Play ani filmie Android Developer Story. Nagród nie można zamienić na równoważne odpowiedniki.

5.4.   Jeśli Gra Uczestnika, który należy do Najlepszej 10, jest Zdobywcą drugiego miejsca lub Zwycięzcą, 16 lutego 2017 roku będzie miała w Sklepie Google Play ocenę niższą niż 3,8, Google zastrzega sobie prawo do rezygnacji z umieszczenia jej w kategorii Gry niezależne i w kampanii skierowanej do użytkowników.

5.5.   Zwycięzcy muszą dodać środki w Google Cloud Platform do swojego konta najpóźniej 16 marca 2017 roku. Niewykorzystane środki w Cloud tracą ważność po 180 dniach od daty realizacji kuponu.

5.6.   Wszystkie podejmowane przez Google decyzje dotyczące zdobywców Nagród są ostateczne i wiążące. Nie będzie prowadzona żadna korespondencja.

5.7.   Zwycięzcy otrzymają wszystkie Nagrody do 31 grudnia 2017 roku.

5.8. Zwycięzcy muszą wykorzystać Kupon najpóźniej 31 grudnia 2017 roku. Google zastrzega sobie prawo do zmiany dostawcy. Każdy Kupon można wykorzystać na usługi marketingowe, które zostaną zrealizowane przez odpowiedniego dostawcę, w wartości, na którą opiewa Kupon. Usługi te będą polegać na zaangażowaniu wpływowych osób w mediach społecznościowych w celu przeprowadzenia w imieniu Zwycięzcy społecznościowych kampanii marketingowych w YouTube. Zanim dostawca wykona jakiekolwiek usługi, Zwycięzca musi podpisać z nim umowę, w której zgodzi się na warunki świadczenia usług przez dostawcę. Celem uniknięcia wątpliwości – świadczenie usług przez dostawcę na rzecz Zwycięzcy będzie podlegać warunkom takiej umowy, a nie niniejszej Umowie. Google nie będzie w jakikolwiek sposób stroną umowy między dostawcą a Zwycięzcą.

 1. Powiadomienie Finalistów, ogłoszenie Zwycięzców oraz zobowiązania Zwycięzców

6.1.   Google powiadomi Finalistów najpóźniej 31 stycznia 2017 roku, wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w zgłoszeniu na Konkurs.

6.2.   Najlepsza 10, Zdobywcy drugiego miejsca i Zwycięzca zostaną ogłoszeni 16 lutego 2017 roku podczas Finału w Londynie.

6.3.   Google zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagród odpowiednikami o takiej samej lub większej wartości, kierując się uzasadnionymi przesłankami. Nagrody nie można zamienić na równowartość w gotówce.

6.4.   Może się okazać, że Uczestnik musi przesłać deklarację spełnienia kryteriów i/lub zgodę na wykorzystanie danych osobowych, aby otrzymać Nagrodę.

6.5.   Google nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, spóźnione, błędnie zaadresowane, uszkodzone, niepełne ani nieczytelne materiały w zgłoszeniu, błędy transmisji elektronicznej, kradzież, zniszczenie, zmianę zgłoszenia, nieautoryzowany dostęp do niego ani techniczne awarie jakiegokolwiek rodzaju. Zgłoszenie jest nieważne, jeśli jest w całości lub w części niezrozumiałe, niepełne, uszkodzone, nieuporządkowane, zmodyfikowane, sfałszowane, błędne, podrobione, reprodukowane mechanicznie lub uzyskane w wyniku oszustwa bądź kradzieży.

6.6.   Google nie ponosi odpowiedzialności za niepowodzenie w powiadomieniu Zwycięzcy. Jeśli zwycięski Uczestnik odrzuci Nagrodę, nie odpowie w odpowiednim czasie na powiadomienie o niej, nie odbierze jej w określony sposób w odpowiednim czasie, nie będzie dostępny w celu jej realizacji, naruszy niniejsze Warunki lub nie spełni kryteriów, Google może wybrać innego Zwycięzcę spośród wszystkich pozostałych Uczestników.

6.7.   Nagroda może podlegać ograniczeniom i/lub licencjom oraz wymagać dodatkowego sprzętu, oprogramowania, obsługi lub konserwacji podczas użytkowania. Zwycięzca ponosi całkowitą odpowiedzialność za użytkowanie Nagrody zgodnie z wszelkimi warunkami określonymi przez jej producenta oraz wszystkie dodatkowe koszty związane z jej użytkowaniem, obsługą i konserwacją.

6.8.   Zdobywca Nagrody ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów podatkowych i wymogów zgłoszenia.

6.9.   Nagród nie wolno przekazywać. Nie można sprzedać ani oddać Nagrody innej osobie.

6.10.   Imiona i nazwiska lub nazwy Zwycięzców będą udostępniane po wysłaniu e-maila na adres playdevelopers@google.com przed 16 marca 2017 roku.

 1. Prywatność

7.1.   Uczestnik potwierdza, że Google może zbierać, przechowywać, udostępniać i w inny sposób wykorzystywać informacje umożliwiające identyfikację osoby podane podczas rejestracji w Konkursie. Google użyje tych informacji wyłącznie na potrzeby Konkursu i będzie przetwarzać wszystkie takie dane osobowe zgodnie ze swoją Polityką prywatności (http://www.google.com/policies/privacy/).

7.2.   Informacje o Uczestniku mogą być przesyłane do krajów innych niż jego kraj zamieszkania, w tym do Stanów Zjednoczonych. W innych krajach mogą nie obowiązywać regulacje i przepisy o ochronie prywatności podobne do tych w kraju zamieszkania Uczestnika.

7.3.   Uczestnik ma prawo zażądać dostępu do wszelkich danych osobowych przechowywanych przez Google w związku z Konkursem, a także domagać się możliwości ich sprawdzenia, poprawienia lub usunięcia, pisząc do Google na adres playdevelopers@google.com.

 1. Prawa własności intelektualnej

8.1.   Uczestnik w ramach relacji z Google zachowuje wszystkie prawa własności intelektualnej (w tym osobiste prawa autorskie) do wszelkich treści przesłanych przez niego w zgłoszeniu na Konkurs. Przesyłając zgłoszenie na Konkurs, Uczestnik udziela firmie Google, jej podmiotom zależnym, przedstawicielom i firmom partnerskim nieodwołalnej, ważnej na całym świecie, bezpłatnej i niewyłącznej licencji na cały okres obowiązywania wszelkich praw własności intelektualnej do zgłoszenia, na wykorzystywanie, kopiowanie, reprodukowanie, dostosowywanie, modyfikowanie, publikowanie, rozpowszechnianie, publiczne prezentowanie i wykonywanie zgłoszenia Uczestnika na Konkurs oraz tworzenie na jego podstawie utworów zależnych w dowolnym celu związanym z Konkursem, w tym między innymi: (1) w celu umożliwienia Google i jurorom oceny zgłoszenia podczas Konkursu oraz publicznego ogłoszenia Zwycięzców, a także (2) w celach reklamowych i promocyjnych oraz na potrzeby publikacji w prasie i mediach.

8.2.   Uczestnik zapewnia, że ma wszelkie prawa własności intelektualnej do swojego zgłoszenia oraz że nie skopiował go w całości ani w części z żadnego istniejącego utworu.

8.3.   Akceptując Nagrodę, Uczestnik udziela Google ważnej na całym świecie, nieodwołalnej i niewyłącznej licencji, obejmującej możliwość udzielania dalszych licencji, na wykorzystywanie imienia i nazwiska, nazwy firmy, cech marki i adresu strony Uczestnika w celach reklamowych i promocyjnych (w tym w szczególności do promowania Konkursu) przez pełny okres ochrony wszelkich mających zastosowanie praw własności intelektualnej.

8.4.   Uczestnicy, którzy zdobędą Nagrodę, zgadzają się brać udział we wszelkiej aktywności medialnej lub promocyjnej związanej z Konkursem oraz udzielą wówczas Google ważnej na całym świecie, nieodwołalnej i niewyłącznej licencji, obejmującej możliwość udzielania dalszych licencji, na wykorzystanie imienia, nazwiska, nazwy firmy, zdjęcia i wizerunku w celach reklamowych i promocyjnych.

 1. Prawo do anulowania, modyfikacji i dyskwalifikacji uczestników

9.1.   Jeśli z jakiegokolwiek powodu będącego poza kontrolą Google nie będzie można przeprowadzić Konkursu zgodnie z planem (między innymi w przypadku manipulowania, nieuprawnionych działań, oszustwa, problemów technicznych, błędów w druku lub dowolnych innych przyczyn, które zakłócą lub utrudnią organizację i zabezpieczenie Konkursu lub wpłyną na jego rzetelność, uczciwość i właściwy przebieg), Google może według własnego uznania anulować, zakończyć, zmodyfikować lub zawiesić Konkurs. 

9.2.   Google może, kierując się uzasadnionymi przesłankami: (a) zdyskwalifikować dowolnego Uczestnika, który manipuluje procesem przesyłania zgłoszenia lub jakąkolwiek inną częścią Konkursu albo którego postępowanie jest sprzeczne z duchem reguł lub celem Konkursu, oraz w wyniku takiego postępowania unieważnić wybrane lub wszystkie jego zgłoszenia lub (b) unieważnić dowolne zgłoszenia w wyniku jakichkolwiek błędów, które w znaczącym stopniu wpływają na rezultat Konkursu lub liczbę Uczestników.

 1. Ograniczenie odpowiedzialności oraz wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

10.1.   Żadne postanowienie tych Warunków nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności firmy Google i jej podmiotów stowarzyszonych w przypadku:

a. śmierci lub uszkodzenia ciała spowodowanego niedbalstwem firmy Google, jej podmiotów stowarzyszonych, podwykonawców, przedstawicieli lub pracowników;

b. oszustwa lub fałszywego oświadczenia;

c. jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, której w świetle obowiązującego prawa nie można wyłączyć ani ograniczyć.

10.2.   Z uwzględnieniem postanowienia 10.1, Google w związku z Konkursem nie ponosi odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej (w tym wynikającej z zaniedbania) ani innej w przypadku:  

a. utraty zysków,

b. strat pośrednich lub wtórnych

poniesionych przez Uczestnika (niezależnie od tego, czy takie straty mogły zostać przewidziane lub były rozważane przez strony).

10.3.   Z uwzględnieniem postanowienia 10.1(b) i w zakresie dozwolonym przez prawo, wszystkie gwarancje i warunki, jawne lub dorozumiane, związane z Nagrodą, jej użytkowaniem, wartością lub skutecznością, w tym w szczególności jej satysfakcjonująca jakość i przydatność do określonego celu, są wyłączone, z wyjątkiem wszelkich standardowych gwarancji producenta, które mogą obejmować Nagrody.

10.4.   Z uwzględnieniem postanowień 10.1 i 10.2, łączna odpowiedzialność kontraktowa, deliktowa (w tym wynikająca z zaniedbania) i inna wobec Uczestnika w związku z Konkursem jest ograniczona do zbiorczej kwoty 25 000 GBP.

 1. Klauzula salwatoryjna

Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieprawidłowe lub niewykonalne, wszystkie pozostałe postanowienia pozostaną w mocy.

 1. Google Play

Dystrybucja Gry w Google Play podlega Umowie dystrybucyjnej dla programistów dostępnej na stronie https://play.google.com/about/developer-distribution-agreement.html (lub pod innym adresem URL tego typu określonym przez Google) albo dostarczonej przez Google innej podobnej umowie o dystrybucję Gry. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości: nie podlega ona niniejszym Warunkom.

 1. Google Cloud

Korzystanie ze środków w Cloud podlega Warunkom korzystania z kuponów w Cloud i wszelkim innym warunkom określonym przez Google w związku z przyznaniem środków. Korzystanie z Google Cloud Platform podlega Warunkom korzystania z Google Cloud Platform dostępnym na stronie https://cloud.google.com/terms/ i wszelkim Warunkom usługi odnoszącym się do Google Cloud Platform (dostępnym tutaj: https://cloud.google.com/terms/service-terms).

 1. Prawo właściwe i jurysdykcja

Jeśli Uczestnik przystąpi do Konkursu w Unii Europejskiej, Islandii lub Norwegii, niniejsze Warunki podlegają przepisom prawa obowiązującym w kraju członkowskim Unii Europejskiej (lub odpowiednio w Islandii albo Norwegii), w którym mieszka Uczestnik, oraz są zgodnie z nimi interpretowane. Podmioty biorące udział w Konkursie uznają wyłączną jurysdykcję sądów w kraju członkowskim Unii Europejskiej (lub odpowiednio Islandii albo Norwegii) w odniesieniu do wszelkich sporów wynikających z umowy i pozostałych (w tym wynikających z niedbalstwa) dotyczących niniejszych Warunków lub niniejszego Konkursu. W przypadku Uczestników spoza Unii Europejskiej, Islandii i Norwegii niniejsze Warunki podlegają przepisom prawa angielskiego i są zgodnie z nimi interpretowane. Uczestnik i Google uznają wyłączną jurysdykcję sądów angielskich w odniesieniu do wszelkich sporów (wynikających z umowy i pozostałych) dotyczących niniejszych Warunków.

 1. Przepisy importowe i eksportowe              

Uczestnicy potwierdzają i akceptują fakt, że Konkurs (w tym przyznanie Nagród) może podlegać określonym przepisom i regulacjom eksportowym.