תנאים והגבלות לגבי ShoppingIL

תנאים והגבלות אלה ('התנאים') נחתמים על יד Google Ireland Limited להלן Google שמקום עסקיה העיקרי הנו בכתובת: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, והישות המסכימה לתנאים הבאים ('הקמעונאי' או 'אתה'), והנם תקפים החל מהתאריך שבו תסכים לתנאים אלה באמצעות הגשת בקשת הצטרפות ל-ShoppingIL ('תאריך התוקף').

כדי להשתתף ב-ShoppingIL, עליך לקרוא את התנאים האמורים ולהסכים להם. אתה מסכים כי עצם הגשת הבקשה להשתתף ב-ShoppingIL מהווה הסכמה לתנאים אלה. אנא קרא את התנאים בקפידה. אם אינך מבין אותם או אינך מסכים להם, עליך להימנע מלהשתתף. הנך מצהיר ומתחייב בזאת כי: (1) ברשותך הסמכות המלאה לחייב את הקמעונאי בתנאים והגבלות אלה ולהעניק את הרישיון שבסעיף 3 לתנאים והגבלות אלה, (2) קראת תנאים והגבלות אלה והבנת אותם, וכן (3) אתה מסכים, בשם הקמעונאי, לתנאים והגבלות אלה. אם אינך בעל הסמכות החוקית לחייב את הקמעונאי, אל תגיש בקשת הצטרפות ל-ShoppingIL.

1.כיצד להגיש בקשה להשתתף ב-ShoppingIL 

1.1 על קמעונאים מקומיים למלא את טופס הבקשה כאן. ShoppingIL נועד לעסקים מקומיים ועל עסק המגיש בקשת השתתפות להיות מאוגד בישראל ולהציע מבצעים אטרקטיביים ויחודיים לימי הפעילות (9-10/11/2021). כל המידע הניתן במסגרת תהליך הבקשה חייב להיות שלם ומדויק.

1.2 הרישום ל-ShoppingIL נפתח ביום 26 באוגוסט 2021 ונסגר ביום 16 באוקטובר 2021 בשעה 11:59 בלילה לפי שעון ישראל. גוגל רשאית להאריך או לקצר את תקופה זו על פי שיקול דעתה הבלעדי ותעדכן את המשתתפים בתכנית בדבר השינוי 10 ימים מראש.

2. בחינת הבקשה ואישור על ידי Google 

2.1 לאחר קבלת בקשתך להשתתף ב-ShoppingIL, בקשתך תיבחן על ידי Google. אם תתקבל בקשתך, Google תיצור איתך קשר כדי לעדכן אותך.

2.2 אם תאשר Google את בקשתך להשתתף ב-ShoppingIL, תישלח לך ערכת מדיה הכוללת את מאפייני המותג עבור ShoppingIL ('מאפייני המותג') והוראות כיצד להשתמש במאפייני המותג ('ערכת מדיה').

2.3 שים לב כי בקשתך עשויה להידחות ממגוון סיבות, דוגמאות לכך הן: הגשות כפולות (כל מותג יכול להופיע פעם אחת בלבד), הצגת מחירים במטבע זר בלבד ולא בשקלים, הצגת תוכן למבוגרים בלבד, מכירת אביזרים המשמשים לעישון, מחסור בחומרים מקוונים (דרישת המינימום היא דף נחיתה), אתרי מסחר מקוונים שאינם מקומיים, היעדר אפשרות להשלמת תהליך הרכישה באופן מקוון באתר, מכירה באמצעות פלטפורמה מרובת עסקים ולא באתר מכירות מקוון עצמאי. רשימה זו אינה ממצה, ובקשתך תתקבל או תידחה על פי שיקול דעתה הבלעדי של Google.

2.4 שים לב כי במידה והמידע שסיפקת בבקשתך חלקי או אינו תואם את הדרישות בטופס הרישום, גוגל רשאית לבצע אליך פנייה יזומה לטובת בקשה לעדכון המידע. גוגל תוכל לבחור לנסח הצעה לשינוי המידע שסיפקת ולקבל את אישורך לביצוע השינוי או להתריע בפניך על הבעיה ולאפשר לך לבצע את השינוי באופן עצמאי. במידה וגוגל תבחר לנסח את השינוי בעצמה, תינתן לך תקופה של 5 ימים לבחון שינוי זה ולשלוח את תגובתך. במידה ולא תתקבל ממך תגובה בפרק זמן זה, פעולתך תחשב כהסכמה לשינוי המוצע ע״י גוגל, וגרסה זו תועלה לאתר. במידה והשתתפת ב- ShoppingIL 2020, ולא סיפקת את המידע באופן מלא בהליך הרישום של ShoppingIL 2021, גוגל רשאית להשתמש במידע כפי שהועלה לאתר ב-ShoppingIL 2020.

2.5 במסגרת ההרשמה לאתר תתבקש לשלוח עד שלוש תמונות אווירה. בעת העלאת התמונות אתה מאשר ש: (א) אתה בעל כל הזכויות בתמונות ו/או בעל רישיון מתאים לשם העלאת התמונות והצגתן במסגרת אתר ShoppingIL; (ב) התמונות הינן תמונות המתייחסות לעסק שלך בלבד ולוא לכל עסק או מוצרים של צד שלישי שהוא ; (ג) ככל שהתמונות כוללות תצלומי אנשים, יש בידך את כל האישורים הנדרשים לשם הצגת תמונות אלה במסגרת אתר ShoppingIL.

2.6 במסגרת הרשמתך להשתתפות ב-ShoppingIL הינך מתחייב להציע מבצע אטרקטיבי ומיוחד לכבוד ShoppingIL.

3.רישיון ערכת מדיה ומאפייני המותג

3.1 למעט הרישיונות המפורטים בסעיפים 3.2 ו-3.3, אף צד לא יקבל כל זכות או בעלות בזכות יוצרים, פטנט, סוד מסחרי, סימן מסחרי וכל קניין רוחני אחר או זכויות קנייניות אחרות ('זכויות קניין רוחני') השייכים לצד האחר או לבעלי הרישיון של הצד האחר.

3.2 'סימני הקמעונאי' משמעותם השמות המסחריים, סימני המסחר, סימני השירות, הסמלים, שמות הדומיין ומאפייני מותג ייחודיים אחרים של הקמעונאי. הקמעונאי מעניק בזאת ל-Google רישיון שאינו נושא תמלוגים, לא בלעדי, ואינו ניתן להעברה להשתמש בסימני הקמעונאי בפורמטים ועל פי המפרטים שיצוינו על ידי הקמעונאי, אך ורק כדי לקדם ולשווק את ShoppingIL, בין התאריכים 15 באוקטובר 2021 ו-15 בנובמבר 2021. דבר בהסכם זה לא ייחשב כמעניק ל-Google זכות בעלות כלשהי בסימני הקמעונאי, אשר בכל המועדים יישארו רכושו הבלעדי של הקמעונאי.

3.3 Google מעניקה בזאת לקמעונאי רישיון שאינו נושא תמלוגים, לא בלעדי, ואינו ניתן להעברה להשתמש במאפייני המותג בפורמטים ועל פי המפרטים שתציין Google, אך ורק כדי לקדם ולשווק את ShoppingIL באתר האינטרנט שציין הקמעונאי בבקשתו בין התאריכים 15 באוקטובר 2021 ו-15 בנובמבר 2021, בהתקיים התנאים הבאים: (1) הקמעונאי משתמש במאפייני המותג אך ורק בהתאם להוראות שנקבעו בערכת המדיה, וכן (2) הקמעונאי מקבל מ-Google הסכמה בכתב (לרבות באמצעות דואר אלקטרוני) כדי להשתמש במאפייני המותג בכל צורה אחרת, או להשתמש בערכת המדיה באופן שלא הותר במפורש. למען הסר ספק, מאפייני המותג הם אך ורק מאפייני המותג והסימנים של ShoppingIL שנקבעו בערכת המדיה, ואינם כוללים כל שמות מסחריים, סימני מסחר, סימני שירות, סמלים, שמות דומיין ומאפייני מותג ייחודיים אחרים של Google. דבר בהסכם זה לא ייחשב כמעניק לקמעונאי זכות בעלות כלשהי בסימנים של Google, אשר יישארו רכושה הבלעדי של Google בכל עת.

3.4 הקמעונאי אינו רשאי להעביר את ערכת המדיה לצד שלישי כלשהו. אם נודע לקמעונאי כי צד שלישי מעוניין להשתתף ב-ShoppingIL, ינחה הקמעונאי את הצד השלישי לפנות ל-Google באמצעות תהליך בקשת ההצטרפות ל-ShoppingIL. 

3.5 הקמעונאי מתחייב להוסיף את הלוגו של ShoppingIL בעמוד הנחיתה הייעודי באתר הקמעונאי.

4. הטבות הניתנות על ידי צדדים שלישיים

4.1 במהלך תהליך בקשת ההצטרפות ל-ShoppingIL, יהיה באפשרותך לסמן כי הנך מעוניין לקבל מידע על הטבות שמציעים צדדים שלישיים המשתתפים בקידום ShoppingIL, (׳מציעי ההטבות׳). אין כל חובה לבצע סימון כאמור, ויובהר כי התקשרות עם מי ממציעי ההטבות אינה מבטיחה כי Google תאשר את השתתפותך ב-ShoppingIL. עוד יובהר כי Google אינה מתחייבת לכך שמציעי ההטבות יציעו לך הטבות כלשהן.

4.2 Google אינה אחראית להטבות אשר ניתנות על ידי מציעי ההטבות, ובהתאם לשיקול דעתם בלבד (בין הטבות שיוצעו במהלך תהליך הגשת הבקשה, ובין הטבות שיוצעו במועד אחר). קבלת הטבה כאמור עליך להתקשר ישירות עם מציעי ההטבות. יובהר, כי כל טענה או דרישה בקשר עם ההטבות תופנה למציעי ההטבות בלבד.

4.3 באמצעות סימון שהנך מעוניין לקבל מידע על ידי מי ממציעי ההטבות, הנך מאשר ל-Google או מי מטעמה להעביר את הפרטים אותם הזנת למציע ההטבה אותו סימנת.

5. תקופה וסיום

5.1 הסכם זה מתחיל בתאריך התוקף וממשיך עד ליום 15 בנובמבר 2021, שבו יפקע ההסכם באופן אוטומטי, אלא אם הסתיים מוקדם יותר בהתאם להסכם זה.

5.2 כל צד רשאי לסיים הסכם זה מידית על ידי מתן הודעה בכתב לצד האחר, אם: (א) הצד האחר ביצע הפרה יסודית של הסכם זה וההפרה אינה ניתנת לתיקון, או לא תוקנה על ידי הצד המפר בתוך 20 ימים לאחר שהתבקש לעשות זאת; מבלי לגרוע מן האמור יובהר כי הפרת איזה מהסעיפים 2.5, 2.6, 3 ו-6 תחשב להפרה יסודית של הסכם זה(ב) הצד האחר מפר את התחייבויותיו במסגרת סעיף 7 מטה; (ג) הצד האחר מוכרז כפושט רגל, או חדל פירעון או מפורק, או חדל לבצע עסקים באופן אחר, או במקרה שבו אירוע מקביל כלשהו מתרחש לצד האחר בתחום שיפוט כלשהו; או (ד) הצד האחר עובר שינוי כלשהו בבעלות או בשליטה, למעט בהקשר של שינוי מבני פנימי.

5.3 Google רשאית, בכל עת, לסיים הסכם זה באמצעות מתן הודעה מוקדמת של 7 ימים מראש לכל הפחות.

5.4 כל סעיף אשר על פי תנאיו או במשתמע אמור להישאר בתוקף, יישאר בתוקף לאחר פקיעתו או סיומו של הסכם זה.

6. סודיות ופרטיות

6.1 הגדרה. 'מידע סודי' משמעותו מידע שצד אחד מגלה לצד האחר במסגרת הסכם זה, ומסומן כסודי, או לחלופין מידע שייחשב בדרך כלל למידע סודי בנסיבות העניין. בכך לא נכלל מידע שהיה ידוע כבר למקבל, שהפך לפומבי שלא באשמת המקבל, שפותח באופן עצמאי על ידי המקבל, או שנמסר כדין למקבל על ידי צד שלישי.

6.2 התחייבויות לסודיות. המקבל לא יגלה את המידע הסודי, למעט לתאגידים קשורים (כלומר, כל חברת אם של הצד, או כל ישות אחרת שהצד שולט בה במישרין או בעקיפין, או כל ישות אשר נשלטת על ידי אותה ישות ששולטת בצד) ('תאגיד קשור'), לעובדים, סוכנים או יועצים מקצועיים שצריכים לדעת מידע זה ואשר הסכימו בכתב (או במקרה של יועצים מקצועיים, מחויבים באופן אחר) לשמור על סודיותו. המקבל יוודא כי אנשים וישויות אלה משתמשים במידע הסודי לשם מימוש זכויות ומילוי התחייבויות במסגרת הסכם זה בלבד, ונוקטים זהירות סבירה בשמירה על סודיותו. המקבל רשאי גם לגלות את המידע הסודי כשהדבר נדרש על פי חוק לאחר מתן הודעה סבירה למגלה, אם הדבר מותר על פי חוק. הקמעונאי לא יגלה תנאי הסכם זה לצד שלישי כלשהו, אלא אם הורשה לעשות זאת במפורש ובכתב על ידי Google.

6.3 בשום מקרה לא ישתף הקמעונאי מידע אישי ניתן לזיהוי בנוגע למשתמשי הקצה שלו עם Google.  

 >>המשך 

7. הצהרות והתחייבויות

7.1 כל צד מתחייב כי: (1) ברשותו הזכות והסמכות המלאות לחתום על התחייבויותיו במסגרת הסכם זה ולבצען, לרבות זכויות מספיקות להענקת הרישיונות במסגרת הסכם זה; (2) החתימה על הסכם זה לא תגרום לו להפר התחייבויות חוזיות כלשהן כלפי צד שלישי; (3) למיטב ידיעתו ואמונתו, כל חומר שסופק על ידו בהתאם להסכם זה אינו משמיץ אדם כלשהו; וכן (4) הוא ינקוט זהירות סבירה וינהג במיומנות סבירה במילוי התחייבויותיו במסגרת הסכם זה.

7.2 הקמעונאי מתחייב כי: (1) הוא יציית לחוקים והתקנות החלים על השתתפותו ב-ShoppingIL (לרבות, מבלי לגרוע, חוקי פרטיות והגנת מידע מקומיים, ה-U.S. Foreign Corrupt Practices Act משנת 1977, ה-UK Bribery Act משנת 2010, וכל שאר החוקים המסחריים והציבוריים נגד שחיתות שחלים, וכי אתר האינטרנט שלו והצעות שיווקיות כלשהן שהוא מעמיד לרשות הלקוחות בקשר ל-ShoppingIL עומדים בכל דרישות החוקים והתקנות החלים); וכן (2) הקמעונאי, לרבות הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים והסוכנים של הקמעונאי לא הציעו, שילמו, הבטיחו או אישרו, וגם לא יציעו, ישלמו, יבטיחו או יאשרו, תשלום כלשהו, במישרין או דרך אדם או ישות אחרים, של דבר מה בעל ערך לצורך זירוז או הענקה של פעולה מיטיבה כלשהי או השפעה על פעולה או החלטה כלשהן בקשר עם עסקיה של Google, למועמד למשרה ציבורית או לפקיד או עובד ממשלתי של גוף בשליטה ממשלתית, של ארגון בינלאומי ציבורי או מפלגה פוליטית.

7.3 שום תנאי, התחייבות או הוראה אחרת אינם חלים על טובין או שירותים המסופקים על ידי מי מהצדדים במסגרת הסכם זה, אלא אם נקבעו במפורש בהסכם זה. בכפוף לסעיף 10.1, שום תנאי משתמע, התחייבות משתמעת או הוראות משתמעות אחרות אינם חלים (לרבות תנאים משתמעים באשר לאיכות מספקת, התאמה למטרה או תאימות לתיאור).

8. שיפוי

8.1 הקמעונאי ישפה את Google כנגד: (א) כל הנזקים והעלויות שנפסקו באופן סופי נגד Google או מי מהתאגידים הקשורים אליה בקשר לתביעה של צד שלישי כי סימני הקמעונאי, הצעה שיווקית שהוצעה על ידי הקמעונאי בקשר עם ShoppingIL, אתר האינטרנט של הקמעונאי או כל חומר שיווקי אחר או חומר אחר שסופק על ידי או מטעם הקמעונאי בקשר עם ShoppingIL או הסכם זה, מפר זכויות של צד שלישי, לרבות זכויות קניין רוחני, או אינו עומד בדרישות חוק או תקנה חלים (׳תביעה נגד Google'), (ב) עלויות פשרה שנפסקו נגד Google או מי מהתאגידים הקשורים אליה, שאושרה בכתב על ידי הקמעונאי בקשר עם תביעה נגד Google כאמור, (3) עלויות משפטיות סבירות שהוצאו על פי הצורך על ידי Google או מי מהתאגידים הקשורים אליה בקשר לתביעה נגד Google, וכן (4) עלויות סבירות שהוצאו על פי הצורך על ידי Google לצורך עמידה בהוראות סעיף 8.2, בתנאי ש-(Google: (a מודיעה לקמעונאי על תביעת קניין רוחני נגד Google מיד לאחר שנודע לה עליה; (b) מספקת לקמעונאי מידע, סיוע ושיתוף פעולה סבירים במענה לתביעת קניין רוחני נגד Google כאמור, וגם, כשרלוונטי, בהגנה עליה; וגם (c) נותנת לקמעונאי שליטה מלאה וסמכות בלעדית על ההגנה והפשרה בתביעת קניין רוחני נגד Google כאמור.

8.2 Google רשאית למנות יועץ משפטי משלה, על פי בחירתה ועל חשבונה, כדי לייעץ לה בנוגע להתפתחויות בהגנה על תביעת הקניין הרוחני נגד Google, והקמעונאי יעניק שיתוף פעולה סביר ליועץ משפטי זה על חשבונו של הקמעונאי.

9. הגבלת חבות

9.1 דבר בהסכם זה לא ימנע או יגביל את חבותו של מי מהצדדים בגין: (a) מוות או פציעה גופנית הנגרמים כתוצאה מרשלנות של מי מהצדדים או עובדיהם או סוכניהם; (b) מרמה או מצג שווא במרמה; (c) שימוש לרעה במידע סודי; או (d) כל עניין אחר, במידה שלא ניתן להחריג או להגביל חבות כאמור במסגרת הדין החל.

9.2 דבר בהסכם זה לא יחריג או יגביל את חבותו של הקמעונאי במסגרת סעיף 8 (שיפוי).

9.3 בכפוף לסעיפים 9.1 ו-9.2, אף צד לא יישא בחבות במסגרת או בקשר עם הסכם זה ו/או ShoppingIL (בין אם במסגרת חוזה, עוולה [לרבות רשלנות] או אחרת) בגין אילו מהגורמים הבאים: (e) אובדן רווחים; (f) אובדן חסכונות צפויים; (g) אובדן הזדמנות עסקית; (h) אובדן או השחתת מידע; (i) אובדן או נזק הנגרמים כתוצאה מתביעות צד שלישי; או (j) הפסדים עקיפים או תוצאתיים; שנספגו או נגרמו על ידי הצד האחר (בין אם הפסדים כאמור היו צפויים או בלתי צפויים או במסגרת שיקולי הצדדים).

9.4 בכפוף לסעיפים 9.1, 9.2 ו-9.3, חבותו הכוללת של כל צד במסגרת או בקשר עם הסכם זה ו/או ShoppingIL (בין אם במסגרת חוזה, עוולה או אחרת) מוגבלת לגבוה מבין הסכומים הבאים: (א) סכום העמלות ששולמו או לתשלום לקמעונאי במסגרת הסכם זה, או; (ב) 10,000 ש"ח.

10. שונות

10.1. תנאים והגבלות אלו קובעים את כלל התנאים המוסכמים בין הצדדים, וגובר על כל הסכם אחר בין הצדדים בקשר לנושא. בהסכמתך לתנאים וההגבלות, אף צד אינו מסתמך, ואף צד לא יקבל כל זכות או סעד המבוססים, על הצהרה או התחייבות כלשהן (בין אם בוצעו ברשלנות או בתום לב), למעט אלה שנקבעו במפורש בתנאים וההגבלות. אף צד אינו רשאי לבצע הודעה לציבור בנוגע ליחסים שנוצרו באמצעות מסמך זה ללא אישור מוקדם בכתב של הצד האחר. אף צד לא ייחשב כמי שוויתר על זכויות כלשהן מתוקף כך שאינו מממש (או מעכב את המימוש של) זכויות כלשהן במסגרת הסכם זה. תנאים ומקבלות אלו אינם יוצרים יחסי שליחות, שותפות או מיזם משותף בין הצדדים. אף צד אינו נדרש לקנות מוצר כלשהו או לרכוש רישיון למוצר כלשהו מהצד האחר או לקדם את מוצריו של הצד האחר. על תנאים והגבלות אלו יחול החוק הישראלי והצדדים מכפיפים עצמם לסמכותם הבלעדית של בתי המשפט בישראל בקשר לכל מחלוקת (חוזית או לא-חוזית) בנוגע להסכם זה; אך כל אחד מהצדדים רשאי לפנות לבית משפט כלשהו לקבלת צו מניעה או סעד אחר להגנה על זכויות הקניין הרוחני שלו.