Wygraj podwójne zaproszenie do teatru - konkurs na Instagramie

Konkurs organizowany we współpracy z aktorami teatralnymi na ich profilach instagramowych, w którym do wygrania jest 12 podwójnych zaproszeń do wybranych teatrów biorących udział w festiwalu YouTube Dni Kultury. Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w poniższym regulaminie. 

REGULAMIN KONKURSU NA iNSTAGRAMIE

1. Organizatorem konkursu organizowanego w ramach profilów @marysiawiniarska, @mtttttm, @betalenska, @rafal_cieszynski w serwisie społecznościowym Instagram, zwanego dalej „Konkursem”, jest Monday Agencja Komunikacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Górskiego 9 , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000472005. (NIP:9512193202) dalej zwana „Organizatorem”.

2. Każdy komentarz konkursowy lub wypowiedź pod wątkiem konkursowym są równoważne z akceptacją Regulaminu.

3. Konkurs trwa od 25 marca 2021 r. do 28 marca 2021 r. do godz. 20:00.

4. Wyniki Konkursu będą opublikowane w instastories twórców na ich profilach prowadzonym w ramach serwisu Instagram (zwanych dalej Profilami Twórców) do 29 marca 2021 r. do godz. 20:00.

5. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które w dniu publikacji Ogłoszenia ukończyły 18 lat.

6. Zadanie konkursowe (zwane dalej Zadaniem Konkursowym) polega dodaniu przez Uczestnika w ramach Profilów Twórców w serwisie społecznościowym Instagram pod postami konkursowymi komentarza, w którym Uczestnik oznaczy osobę, z którą wybrałby się do teatru i uzasadni dlaczego.

7. Komisja oceniająca Zadania Konkursowe (Twórca - Autor profilu oraz osoba reprezentująca Organizatora) będzie brać pod uwagę kreatywność komentarzy konkursowych.

8. Po zakończeniu Konkursu zostaną ogłoszone nagrody (zwane dalej Nagrodami) w postaci 12 podwójnych voucherów do teatrów biorących udział w YouTube Dni Kultury 2021, każdy o wartości 200 złotych.

9. Nagroda zostanie wysłana do zdobywcy drogą mailową w ciągu 14 dni roboczych od momentu podania przez Zwycięzcę niezbędnych danych, tj. teatru do którego chce się wybrać i adresu mailowego na jaki Organizator ma wysłać voucher.

10. Fundatorem nagród w Konkursie jest Google.

11. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook i Instagram. Instagram Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

12. Za ewentualne zobowiązania podatkowe związane z przyznaniem nagrody w Konkursie odpowiada Organizator. Uczestnicy zobowiązują się współpracować w tym zakresie z Organizatorem, w szczególności podając na ich żądanie dane wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

13. W przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy, zdobywca Nagrody otrzyma dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości niezbędnej do pokrycia podatku należnego w związku z wygraniem Nagrody – nagrody te zostaną przeznaczone bezpośrednio na zapłatę tegoż podatku, tj. nie będą wypłacane zdobywcy Nagrody; powyższe związane jest z koniecznością wykonania obowiązku podatkowego tj. uiszczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych. Wartość podatku zostanie wyliczona i odprowadzona zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz przekazana do właściwego urzędu skarbowego.   

 14. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem na następujący adres e-mail Organizator: biuro@modnaypr.pl trakcie jego trwania, a także do 7 dni po zakończeniu Konkursu. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną na wskazany przez Uczestnika adres e-mail.

15. Dane osobowe:

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres Warszawie, przy ul. Górskiego 9 oraz na adres e-mail: biuro@mondaypr.pl

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia Zwycięzców i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i odbioru Nagrody przez Zwycięzcę.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono Konkurs.

6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail: biuro@mondaypr.pl

8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa.

9. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

10. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

16. Regulamin konkursu udostępniony zostanie pod następującym adresem: youtubednikultury.pl