Trung tâm Hà Nội - Ynest Co-working Space

Tất cả các lớp học đều miễn phí!

Các lớp cơ bản

HN1 - SEP 2
HN1 - SEP 3

Các lớp nâng cao

HN - basic
HN1 - SEP 3

Women Will

HN - WW
HN1 - SEP 3
Lưu ý: Mỗi chủ đề đã được truyền tải đầy đủ trong một buổi học!