Regulamin konkursu StartUp Lab powered by Internetowe Rewolucje

 

Konkurs o uczestnictwo w StartUp Lab powered by Internetowe Rewolucje (“Konkurs”) jest organizowany przez Google Poland sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Polska (“Google Polska”).

 

Uczestnictwo:

W Konkursie mogą uczestniczyć wszyscy studenci uczelni wrocławskich (tj. uczelni zarejestrowanych w mieście Wrocław w Polsce), z wyłączeniem pracowników (i ich rodzin) Google Polska, podmiotów powiązanych z Google Polska, a także przedstawicieli lub agentów Google Polska i innych osób zawodowo związanych z Konkursem. Przystąpienie do Konkursu oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu („Regulamin”).

 

Termin konkursu:

Konkurs trwa od 25 lutego 2017 do 21 października 2017 i składa się z następujących etapów:

 • od 21 lutego do 26 marca 2017 – rejestracja,

 • od 26 marca do 31 marca 2017 – wybór i ogłoszenie uczestników,

 • 22 kweitnia 2017 do 7 października 2017 – szkolenia,

 • 7 października finał Konkursu wraz z ogłoszeniem zwycięzców.

 

Jak przystąpić:

Aby wziąć udział w Konkursie należy przed 26 marca 2017 roku:

 • zarejestrować się  do programu Internetowe Rewolucje,

 • Skorzystać z formularza dostępnego na stronie <link> w celu rejestracji, w którym należy podać:

  • Powód dla którego chcemy przystąpić do konkursu

  • CV

 

Każdy osoba może zarejestrować się do udziału w warsztatach i Konkursie tylko raz.

 

Format Konkursu:

Spośród zgłoszeń zostanie wybranych 50 osób (“Uczestników”), które wezmą udział w cyklu comiesięcznych szkoleń odbywających się w siedzibie Google Polska we Wrocławiu (pl. Bema 2, 50-265 Wrocław).
Daty i tematyka szkoleń zostaną podane na stronie internetowej konkursu https://events.withgoogle.com/startup-lab najdalej w dniu ogłoszenia Uczestników (31 marca 2016).

Uczestnicy zostaną podzieleni przez Google Polska na pięcioosobowe zespoły (“Zespoły”), których zadaniem będzie praca nad rozwinięciem swojego pomysłu na biznes internetowy. Uczestnicy mogą wskazać w zgłoszeniu osoby, z którymi chciałyby współpracować, jednak nie mają gwarancji, że zostanie to uwzględnione podczas podziału na zespoły. Jakiekolwiek zmiany w składzie osobowym mogą zostać dokonane najdalej do dnia drugiej sesji szkoleniowej. Zmiany takie muszą być zgłoszone do organizatora Konkursu. Zmiany mogą zachodzić tylko na zasadzie “jeden za jeden” pomiędzy drużynami.

W trakcie trwania konkursu Uczestnicy będą zobowiązani do wzięcia udziału w szkoleniach i treningach prowadzonych przez trenerów i mentorów zapewnionych przez Google Polska. Każdy Uczestnik może opuścić maksymalnie jeden dzień szkoleniowy. Nieobecność na większej liczbie szkoleń skutkuje wykluczeniem z Konkursu.

Warunkiem wzięcia przez Zespoły udziału w finale Konkursu jest również ukończenie szkoleń dostępnych na stronie https://rewolucje.withgoogle.com/ przed 1 października 2017. Szolenia muszą ukończyć wszyscy członkowie Zespołu.

 

Wybór zwycięzców:

Wszystkie projekty są oceniane przez zespół ekspertów (“Jury”) w oparciu o następujące kryteria:

 • Raporty na temat postępów prac nad projektami,

 • Prezentacja przed panelem specjalistów w dniu finału,

 • Zastosowanie i funkcjonalność przedstawionych rozwiązań

 • Oryginalność pomysłu

 

Jury wyselekcjonuje wygrywający Zespół, który otrzyma nagrodę główną.

W wypadku większej liczby nagród, Jury przyzna je Zespołom w ustalonej przez siebie kolejności, bazując na kryteriach podanych powyżej.

 

Postanowienia Jury są ostateczne i wiążące.

 

Nagrody:

Nagrodą w programie jest możliwość zaprezentowania swoich pomysłów firmom Venture Capital oraz potencjalnym inwestorom.

 

Ograniczenie odpowiedzialności:

Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia i szkody związane z naruszeniem przez Uczestnika Regulaminu Konkursu, w tym również za szkody poniesione przez Google Polska lub podmioty związane z Google Polska, związane z działaniem Google Polska zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

Warunki ogólne:

 • Google Polska zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji pracy lub Uczestnika, który narusza zasady Konkursu lub wywiera negatywny wpływ na uczciwość lub zgodne z prawem funkcjonowanie Konkursu, w szczególności korzysta z zewnętrznej pomocy podczas egzaminu.

 • Nie istnieją ekwiwalenty gotówkowe, a nagrody muszą być odbierane w formie oferowanej. Google Polska zastrzega sobie prawo do wymiany nagrody/nagród o wartości ekwiwalentnej, jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny przewidziane nagrody nie są dostępne. Jeżeli zwycięzca nie może przyjąć nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Google Polska zastrzega sobie prawo do przyznania jej innemu Uczestnikowi.

 • W imieniu małoletniego uczestnika konkursu zgodę na warunki niniejszego Konkursu zawarte w Regulaminie wyraża rodzic/opiekun prawny małoletniego.

 • Konkurs podlega przepisom prawa polskiego, zaś wszelkie spory wynikające w związku z Konkursem podlegają właściwości sądów polskich.

 

Internet:

Google Polska nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji elektronicznej spowodowane pominięciem, przerwą, usunięciem, wadą lub opóźnieniem operacji albo transmisji. Google Polska nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, zniszczenie, bezprawne uzyskanie albo zmianę materiałów Konkursu a także za techniczne, sieciowe, telefoniczne, elektroniczne, komputerowe, sprzętowe lub programowe usterki albo ograniczenia, o jakimkolwiek charakterze. Google Polska nie ponosi odpowiedzialności za niedokładną transmisję albo brak wyświetlania materiałów Konkursu wskutek problemów technicznych lub przeciążenia Internetu albo strony internetowej, bądź też kombinacji tych czynników. W przypadku niefunkcjonowania internetowej części Konkursu w zaplanowany sposób z dowolnej przyczyny, m.in. wskutek zawirusowania, usterek, błędów, manipulacji, ingerencji, oszustwa, problemów technicznych albo innych przyczyn pogarszających lub wpływających na organizację, bezpieczeństwo, uczciwość, integralność albo prawidłowe prowadzenie Konkursu, Google Polska zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, jeżeli zmiana nie pogorszy warunków uczestnictwa w Konkursie. Każda zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona na stronie Konkursu.

 

Wrocław, 20 lutego 2017 r.